Privacy Policy

Guiding you through the digital landscape.

Privacyverklaring

Met deze verklaring (hierna de “Verklaring”) willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, M-Desk (BV), (hierna “wij”) in het kader van uw bezoek aan onze website of uw communicatie met ons via onze website, e-mail, telefoon en sociale media. Wanneer u met dit Privacybeleid akkoord gaat, geeft u ons de goedkeuring om uw persoonlijke gegevens te verwerken overeenkomstig de bepalingen in dit beleid, zoals hieronder aangegeven.

Wanneer u met dit Privacybeleid akkoord gaat, geeft u ons de goedkeuring om uw persoonlijke gegevens te verwerken overeenkomstig de bepalingen in dit beleid, zoals hieronder aangegeven.

Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Algemeen

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door M-Desk (BV) – BE 0761.622.026

U kunt via e-mail contact met ons opnemen op het adres: info@m-desk.be

Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om regelmatig deze verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Soorten persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij:

 • technische informatie met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem; en
 • informatie met betrekking tot uw surfgedrag, zoals de tijd die u op een pagina spendeert, welke links u aanklikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt.

 

Wanneer u of contact opneemt via e-mail, telefoon of social media, verzamelen wij:

 • de identiteitsgegevens die u ons bezorgt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, werkgever of functie;
 • de inhoud van het bericht en eventuele bijkomende info (desbetreffende consultant, de datum, enz.);
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

 

Wanneer u als kandidaat of prospect via onze website of op een andere manier solliciteert voor een vacature of gesprek aanvraagt, vragen wij uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om het voor ons mogelijk te maken u zo goed mogelijk te helpen, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens via het cv dat u aan ons heeft bezorgd in het registratieproces. Dergelijke gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet enkel beperkt tot:

 • Identiteitsinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, werkgever en functie;
 • uw voorbije loopbaan;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

 

Wanneer u ons als klant vraagt om met u samen te werken, registreren wij informatie over u. Deze informatie kan omvatten, maar is niet enkel beperkt tot:

 • de contactgegevens, zoals een naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • uw functietitel;
 • uw bedrijf;
 • de inhoud van het bericht en de technische details ervan (met wie u communiceert bij ons, de datum, het tijdstip enz.); en
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden.

Wanneer u op zoek bent naar een job, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:

 • u te helpen met uw vraag,
 • met u te communiceren over updates over M-desk
 • uw gegevens te bezorgen aan onze medewerkers
 • u eventueel uit te nodigen voor interessante events;
 • u feedback te vragen over onze diensten.

 

Als u ons als opdrachtgever vraagt om met u samen te werken, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:

 • u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden;
 • u rapporteringen te bezorgen over het werk dat wij voor u uitvoeren;
 • u advies te geven over relevante diensten en producten;
 • u informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt;
 • u uit te nodigen voor interessante events
 • u feedback te vragen over onze diensten.

 

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten of -vertegenwoordigers, het gerecht en overheidsinstanties of -organisaties, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsinstanties.

Uw persoonlijke gegevens kunnen als bewijs worden overgedragen aan de politie of het gerecht, en dit op ons initiatief of indien er gegronde vermoedens zijn van een onwettige handeling of misdaad die door u werd gepleegd in het kader van uw registratie via of gebruik van onze website of eender welke andere communicatie met ons.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om grondige analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze website, producten en diensten of voor het ontwikkelen van mogelijke nieuwe producten en diensten.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van onze partners of derden te vrijwaren als en wanneer uw registratie via of gebruik van onze website of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op eender welke toepasselijke gebruiksvoorwaarden, intellectuele-eigendomsrechten of om het even welke andere rechten van een derde, (b) een gevaar voor de veiligheid of integriteit van onze website of andere communicatiekanalen, (c) een gevaar voor de website, andere communicatiekanalen of onderliggende systemen van onze onderaannemers ten gevolge van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of eender welke andere vorm van kwaadaardige code, of (d) haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, rancuneus, beledigend of op een andere manier ongepast of illegaal van aard zijn.

Wettelijke maatstaf voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Als verantwoordelijke partij vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens volgens de beschreven voorwaarden.

Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, is de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die hierboven reeds werden aangehaald noodzakelijk.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die eveneens hierboven worden beschreven is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, namelijk:

 • de voortdurende verbetering van onze website, producten en diensten om u de best mogelijke ervaring te kunnen bezorgen;
 • de bescherming van onze website, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten;
 • de marketing en promotie van onze producten, diensten en merken, en de algehele succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.

Partijen die wij uw gegevens bezorgen

Wij bezorgen uw persoonlijke gegevens op geen enkele identificeerbare manier aan derden, behalve aan deze vermeld hierboven (Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken) en in deze paragraaf, en behalve wanneer u ons hiervoor de toestemming hebt gegeven.

Wij doen een beroep op derden om u onze website en diensten te kunnen aanbieden en om uw persoonlijke gegevens te verwerken in onze naam. Wij werken bijvoorbeeld samen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van e-maildiensten. Deze derden mogen uw persoonlijke gegevens alleen in onze naam en na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verwerken om aan de voorwaarden die vermeld zijn in “Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken” te kunnen voldoen. Wij garanderen dat alle derde verwerkers zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren.

Wanneer dit wettelijk verplicht is, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de regelgevende instanties of ordehandhavingsdiensten.

Locatie en overdracht

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in de eerste plaats binnen de Europese Unie. Om uw persoonlijke gegevens echter te kunnen verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in “Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken” van dit Privacybeleid, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens bezorgen aan andere kantoren van M-Desk (BV) of aan derden die buiten de EER instaan voor de verwerking ervan.

Elke entiteit buiten de EER die instaat voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is verplicht de nodige maatregelen te treffen voor het beschermen ervan. Dergelijke maatregelen vloeien voort uit:

 • een geldende wetgeving in het betreffende land die als equivalent wordt beschouwd met de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
 • een contractuele overeenkomst tussen ons en de betreffende entiteit.

Kwaliteitszorg

Wij doen er alles aan om alleen de persoonlijke gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden die worden beschreven in “Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken” van dit Privacybeleid.

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan nodig verwerkt om de doeleinden die worden beschreven in “Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken” te kunnen verwezenlijken, of tot u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt. Houd u er rekening mee dat een intrekking van uw toestemming tot gevolg kan hebben dat u niet langer toegang hebt tot een deel of het geheel van onze website en/of andere communicatiekanalen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens onidentificeerbaar maken wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in “Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken”, behalve wanneer:

 • er voor M-Desk (BV) – BE 0761.622.026 of eender welke andere derde een hoger belang bestaat om de persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden; en
 • wij wettelijk, regulatorisch, juridisch of bestuurlijk verplicht zijn om de gegevens niet onidentificeerbaar te maken.

 

Wij zullen de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, ongeoorloofde vrijgave, ongemachtigde aanpassing en diefstal, evenals onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Alleen personeelsleden of derde verwerkers die op de hoogte moeten zijn van uw persoonlijke gegevens kunnen deze raadplegen. Bovendien zijn zij gebonden aan strenge regels inzake vertrouwelijkheid. U begrijpt echter dat, hoewel wij er alles aan doen om uw gegevens te vrijwaren, de veiligheid en beveiliging ervan nooit absoluut kan worden gegarandeerd.

Uw rechten

 • U hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens die door ons werden verwerkt, op te vragen. Indien wettelijk toegestaan, is het mogelijk dat wij uw verzoek weigeren. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van de reden voor deze weigering.
 • U heeft het recht ons te vragen om foutieve persoonlijke gegevens van u aan te passen. Indien een dergelijke vraag wordt ingediend, moet deze vergezeld zijn van een bewijs dat de te corrigeren gegevens daadwerkelijk fout zijn.
 • U hebt te allen tijde het recht om uw eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens in te trekken of om uw communicatievoorkeuren aan te passen.
 • U hebt het recht te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die hierboven worden beschreven, of indien u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt. Merk echter op dat een dergelijke vraag tot schrapping door ons zal worden geëvalueerd rekening houdend met:
 • hogere belangen van M-Desk (BV) – BE 0761.622.026 of een eventuele derde partij; en
 • wettelijke of regulatorische verplichtingen, of juridische of bestuurlijke bevelen die een dergelijke schrapping tegenspreken.

 

In plaats van ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen, kunt u ons ook vragen de verwerking ervan te beperken als en wanneer (a) u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hoger beschreven doeleinden.

 • U hebt het recht ons te vragen u alle persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, courant en machinaal leesbaar formaat te bezorgen.

 

Indien u een of meer van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@m-desk.be. Een e-mail met daarin een verzoek om een bepaald recht uit te oefenen, kan niet worden geïnterpreteerd als een toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, behalve in de mate die nodig is voor het verwerken van uw verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wilt uitoefenen en, indien nodig, ook de reden daarvoor. Het verzoek moet zijn gedagtekend, ondertekend en vergezeld van een digitale scan van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit. Als u het contactformulier gebruikt, is het mogelijk dat wij u om een ondertekende bevestiging en een identiteitsbewijs vragen.

Wij brengen u op de hoogte van de ontvangst van uw verzoek. Als het verzoek geldig blijkt, zullen wij het binnen de wettelijke termijn inwilligen.

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u steeds contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres. Mocht u ontevreden zijn over onze reactie, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde dienst voor gegevensbescherming.